CDA Weesp

CDA Weesp wil dat college wacht met besluiten over terrassen

Het CDA wilde afgelopen gemeenteraad moties indienen om de truc van het college om snel terrassen in de binnenstad te realiseren, te kunnen voorkomen. Helaas is de agenda op het laatste moment veranderd . Het CDA werd het indienen van deze moties onmogelijk gemaakt. In de raadsvergadering van 15 juni a.s. zullen wij deze motie alsnog indienen.
 
Naar aanleiding van het debat in de commissievergadering leek het dat het college bakzeil had gehaald en werd toegezegd dat de locatievisie alsnog in de raad besproken ging worden. Kort voor de raadsvergadering van afgelopen donderdag verscheen er een brief van het college met de boodschap dat de raad in het najaar mag praten over de locatievisie en over de nu al ingediende zienswijzes door inwoners van Weesp. Maar ondertussen gaat het college wel terrassen die worden aangevraagd al toestaan en zet hiermee in de praktijk de gemeenteraad buitenspel. De CDA fractie vindt dit ongehoord en onbetaamd en zeker niet zorgvuldig naar de inwoners van Weesp. Middels de door de CDA in te dienen motie willen wij van de overige partijen steun vragen om onomkeerbare beslissingen van dit college te voorkomen. De CDA fractie is van mening dat het huidige college met een aantal voorgenomen collegebesluiten bezig is om de binnenstad van Weesp snel in zijn schoonheid te beperken en de leefbaarheid van de binnenstad voor de eigen inwoners te verminderen. Acties zijn voornamelijk gericht op het welbevinden van een aantal ondernemers en de toeristen maar dit gaat ten koste van het totale beeld van Weesp en zeker ten koste van de leefbaarheid voor de inwoners. Het gaat op dit moment naast de plannen van het college over de terrassen in de binnenstad ook over het toestaan van vaste ligplaatsen in de Oudegracht, Het CDA heeft andere prioriteiten bij het gebruik van de openbare ruimte in de binnenstad. Het CDA vindt dat het college naast de belangen voor ondernemers en de toeristen juist ook de belangen van de inwoners moet dienen. Natuurlijk is een bruisende stad goed maar het moet niet gaan overkoken. Nu lijkt het er op dat dit college graag alle overlast die Amsterdam sinds kort probeert in te perken juist in Weesp veel kansen wil geven. Overal terrassen zonder na te denken over andere en vooral ongewenste effecten.
 
Het CDA vindt dat juist naast de bruisende activiteiten ook de rustieke uitstraling (overdaad schaadt) Weesp zo uniek maakt. Laat Weesp een schat van een stad.
 

Weesper binnenstad moet charmant blijven

De CDA fractie is van mening dat het huidige college met een aantal voorgenomen collegebesluiten bezig is om de binnenstad van Weesp snel in zijn schoonheid te beperken en de leefbaarheid van de binnenstad voor de eigen inwoners te verminderen. Acties zijn voornamelijk gericht op het welbevinden van een aantal ondernemers en de toeristen maar dit gaat ten koste van het totale beeld van Weesp en zeker ten koste van de leefbaarheid voor de inwoners. Het gaat om collegeplannen over het langs de gracht gaan parkeren op het stuk Nieuwstad tegenover de van Houtenkerk, de locatievisie terrassen binnenstad en het toestaan van vaste ligplaatsen in de Oudegracht.

Het CDA heeft andere prioriteiten bij het gebruik van de openbare ruimte in de binnenstad. Het CDA vindt dat het College naast de belangen voor ondernemers en de toeristen juist ook de belangen van de inwoners moet dienen. Natuurlijk is een bruisende stad goed maar het moet niet gaan overkoken. Nu lijkt het er op dat men graag alle overlast die Amsterdam sinds kort probeert in te perken juist in Weesp veel kansen wil geven. Overal terrassen zonder na te denken over andere en vooral ongewenste effecten. Weesp moet een schat van een stad blijven.

Lees meer: Weesper binnenstad moet charmant blijven

3 Weesper vrijwilligers krijgen een lintje

cda feliciteert bijzondere mensen die een lintje hebben gekregen

CDA motie oplossingen fietsparkeren weer afgewezen door college

Achtergracht fiestsparkeren 2

De CDA fractie heeft al vaak aandacht gevraagd voor extra fietsparkeerplekken in Weesp.  Niet alleen vanuit oogpunt van toerisme. Het CDA wil vooral de Weesper inwoners  die zich rollend, lopend of fietsend willen of moeten voortbewegen meer tegemoet komen.

Het CDA Weesp heeft een motie ingediend met een voorstel voor concrete oplossingen bij de supermarkt aan de Achtergracht. Ook is gevraagd om op proef 2 autoparkeerplaatsen op de Nieuwstraat (aansluitend bij gebied Slijkstraat) en 2 autoparkeerplaatsen bij begin van de Nieuwstad (bij Binnenveer) om te zetten naar fietsparkeerplaatsen.

De coalitiepartijen WSP, Groen Links en PvdA  stemden tegen dit voorstel en volgden het advies van de wethouder om vooral te wachten op acties vanuit het college en op weer een onderzoek naar parkeren.

Het CDA vindt dat er al te lang gewacht wordt  vandaar de aanzet tot actie. Het is niet alleen vervelend voor Weespers die op de fiets boodschappen doen. Juist voor Weespers die of lopend of met rollator of met scootmobiel  of met kinderwagen deze stoep moeten passeren is het een drama.

Lees meer: CDA motie oplossingen  fietsparkeren weer afgewezen door college

Provincie Noord Holland en toekomstvisie Weesp

logo

De provincie Noord-Holland heeft in een brief aan de gemeenten van de Gooi en Vechtstreek aangegeven hoe zij besluitvorming over de toekomst van de Gooi &Vechtstrek zien. Het resultaat is niet verrassend omdat er al verwacht werd dat de provincie de adviezen van het Deloitte rapport grotendeels over zou nemen. Dit rapport wijkt namelijk ook niet veel af van de conclusies in eerdere rapporten. De provincie start een ARHI procedure voor de gemeentelijke herindeling in onze regio. ARHI is de afkorting van de Wet Algemene Regels Herindeling. Dit zijn de wettelijke regels die van toepassing zijn als rijk, provincie of gemeenten een procedure starten om te komen tot een herindeling. Belangrijk in dit verband is dat de provincie de regie neemt.

Lees meer: Provincie Noord Holland en toekomstvisie Weesp

CDA vindt "geen geleur aan de deur" belangrijk

In het gezamenlijk streven van raad en college naar minder regels is er een voorstel gekomen om de APV aan te passen. Ook de spelregels rondom het venten aan de deur in Weesp stonden in het voorstel om te verdwijnen. De CDA fractie heeft argumenten aangevoerd om de verordening rondom het geleur en gezeur aan de deur juist wel in de APV te laten staan. In deze tijd is er veel aandacht om te voorkomen dat vooral ouderen via gedoe aan de deur risico lopen om bedrogen en opgelicht te worden. De ouderenbonden en ook de politie waarschuwen regelmatig voor o.a. babbeltrucs. Zie ook https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html .

Een verordening in een lokale APV voorkomt natuurlijk niet dat onterecht leuren aan de deuren nog gebeurd. De CDA fractie vindt het belangrijk dat alle middelen die er zijn om dit te helpen voorkomen ingezet moeten worden. Vandaar de inzet van het CDA om de regels rond venten aan de deur in de Weesper APV te laten staan. In het voorliggende raadsvoorstel van 2 februari zijn deze artikelen weer opgenomen in de verordening.

Investeer in een veilige straat! Geen geld voor Fun in de gracht! 

20140417 153241In de begroting 2017 staat een voorstel van het Weesper college om minimaal 500.000 euro te gaan besteden voor het verhogen van de Slijkstraatbrug. In het idee (nog geen plan gezien) maakt deze investering een hogere doorvaarthoogte en dus het invaren van de gracht mogelijk. Het is overigens ook al apart dat de raad 5 ton moet accorderen zonder een uitgewerkt plan.
Het CDA heeft al een aantal vragen gesteld. Het beeld over dit grote bedrag wordt een beetje gekleurd door vooral de jaarlijkse kapitaallasten van 30 duizend te noemen en voor 2017 zelfs maar 7000 euro. Valt mee als je het vlug zegt. Overigens kun je als gemeente dan nog steeds vele jaren deze 30 duizend euro niet aan andere zaken uitgeven. Heel veel geld voor alleen maar sloepen in de Oudegracht.

Lees meer: Investeer in een veilige straat! Geen geld voor Fun in de gracht! 

CDA reactie tijdens behandeling kadernota 2017

Bij behandeling van de Kadernota 2017, de voorloper voor de begroting 2017, heeft de CDA fractie aangegeven dat er door het huidige college te weinig keuzes naar de toekomst worden gemaakt. Men komt iedere keer met een ambitielijst, lees verkiezingsprogramma, van de coalitiepartijen met duidelijk inkleuring door de grootste coalitiepartij. De werkwijze van de coalitie partijen en het college is vooral weer veel onderzoeken opstarten en het credo is ook om vooral te blijven praten. Veel wordt uitgelegd en toegelicht maar het ontbreekt aan keuzes en richting over wat Weesp nodig heeft naar de toekomst. Het is niet onlogisch dat er onderzoek is naar onze bestuurskracht. De troosteloze situatie met het verschuiven bij onderwerpen op de lange termijn agenda is tekenend.

Tekst van CDA fractie naar aanleiding van de Kadernota 2017 is te lezen bij Standpunten/documenten .

CDA Weesp wil eigen schoolkeus ouders beter borgen

Vogelvlucht ingekleurd huisstijlkopie v2 7e5c2d4d3af525d7cff07f326e6fc369In de afgelopen periode is er regelmatig publiciteit geweest over de plaatsing van kinderen op de Weesper basisscholen. Niet iedere ouder was blij met het uiteindelijke resultaat van de gehanteerde plaatsingsprocedure. De CDA fractie vindt het van groot belang dat ouders eigen keus hebben. Ook hecht het CDA aan het principe dat niet de overheid maar de samenleving  beslissingen moet nemen over de eigen leefomgeving. De Weesper schoolbesturen hebben met steun van de medezeggenschapsraden, de schoolteams en de gemeente een plaatsingsprocedure afgesproken en daar was dus groot draagvlak voor.

Uit diverse gesprekken die de fractie  naar aanleiding van een aantal signalen heeft gevoerd ontstond een beeld dat er nu ongewenste effecten waren opgetreden door o.a. miscommunicatie bij het opgeven van kinderen, een niet geëvalueerde plaatsingsregeling conform afspraak (zie raadsinformatiebrief 17 april 2013) en het versneld instromen van kinderen door de opleving in de verkoop van de nieuwbouw.

Het CDA hecht er wel aan dat er borging is voor het feit dat de ouders zelf zo veel mogelijk hun eigen keus voor hun kinderen kunnen maken. Ook wil het CDA dat de (in onze ogen terechte) filosofie achter het plaatsingsbeleid van de schoolbesturen  overeind gehouden kan worden. Naar het inzicht van de CDA fractie is de snelheid om een nieuwe school in de Bloemendalerpolder te gaan bouwen de sleutel om veel situaties op te lossen. Het belangrijkste instrument om problemen bij schoolkeuzes door ouders te voorkomen.

Lees meer: CDA Weesp wil eigen schoolkeus ouders beter borgen

CDA Weesp vraagt om voorbereidingen inclusief agenda.

Het CDA vraagt vaker aandacht om de leefbaarheid in Weesp voor de minder zichtbare inwoners in het oog te houden. Leuke en gezellige activiteiten krijgen meestal meer aandacht en publiciteit. Nu is aandacht gevraagd om de effecten van de ratificatie van een VN verdrag voor Weesp in beeld te krijgen. Vandaar dat de fractie blij is dat de door het CDA ingediende motie is aangenomen om het college te verzoeken een lokale Inclusiefagenda te gaan voorbereiden.

Lees meer: CDA Weesp vraagt om voorbereidingen inclusief agenda.

Tweets

  • 24 augustus 2017 @cdaweesp op verenigingsmarkt sluis&bruggenfeest #weesp. Vooral gezellig tussen Weespers.
  • 15 juli 2017 Veel inwoners bang voor vuurwerk. Minder vuurwerk centrum #weesp is natuurlijk niet DE oplossing. @cdaweesp vindt dat alle beetjes helpen.
  • 15 juli 2017 Realiteit is andere prio bij landelijke politie. Gevoel veiligheid neemt toe met handhaving. Daarom vraag @cdaweesp om meer Boa capaciteit.
  • 04 juli 2017 CDA mist participatie ouders/kinderen Speelruimteplan #weesp Suggestie betrokkenheid beheer. Misschien jaarlijkse #wipkipschoonmaakzaterdag
  • 19 juni 2017 #weesp Minder bureaucratie=JA ; Meer participatie=JA; maar @cdaweesp wil ook: opletten algemeen belang =JA; voorko…
  • 15 juni 2017 Motie @cdaweesp over geen onomkeerbare besluiten over terrassen in #weesp aangenomen.
  • 15 juni 2017 Coalitie #weesp stemt tegen motie @cdaweesp om ligplaatsen in Voorgracht tegen te houden. College krijgt vrij spel. Verarming stadsbeeld.
  • 10 juni 2017 CDA wil dat college wacht met besluiten over terrassen. Geen truc toepassen.
  • 10 juni 2017 CDA Weesp wil dat college wacht met besluiten over terrassen
  • 31 mei 2017 Weesper binnenstad moet charmant blijven

Volg ons op Twitter

Like ons op Facebook